کائولینیت

محصول معدنی و خاک صنعتی کائولن

کائولن

کائولینیت، کانی شاخص اغلب کائولن هاست اما کائولینیت و دیگر کانی‌های کائولین که مقدار رس متغیر و ترکیب ناهمگنی دارند…
فهرست
error: