عایق حرارتی

محصول معدنی و خاک صنعتی سنگ نسوز

سنگ نسوز

سنگ نسوز، اصطلاحیست برای مواد معدنی که نسبت به شوک های حرارتی، مقاومت بیشتری نسبت به سایر مواد دارد؛ به…
فهرست
error: