دولومیت

ذخایر دولومیت این معدن، دارای ۲۱% اکسید منیزیم بدون آلودگیهای آهن و عناصر مزاحم است و از نقطه نظر تناژ و ذخیره، بسیار غنی می باشد و با توجه به نگاه علمی و مدیریتی به منابع معدنی و اکتشاف و استخراج صحیح آن هیچ ماده معدنی و ذخیره احتمالی از نگاه بخش اکتشافات ومطالعات شرکت پنهان نبوده و جد بلیغ و اهتمام فراوان و هزینه  بسیار صرف این بخش میگردد تا ضمن امانتداری و پاسداشت نعمتهای الهی به وظیفه قانونی، تخصصی و میهنی خود به نحو احسن جامه عمل بپوشانیم.

لذا ذخایر دولومیت این مجموعه دردست مطالعه و در صورت تکمیل آن اکتشافات رسمی واقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. امیدواریم طبق سند چشم انداز ۵ ساله آینده شرکت، این منابع جهت تامین نیازهای کشور مثمر ثمر واقع گردد.

 

زین پس امضاء پارس کائولن را از فرآورده های با کیفیتش بشناسید.