دولومیت

ذخایر دولومیت این معدن، دارای ۲۱% اکسید منیزیم بدون آلودگیهای آهن و عناصر مزاحم است و از نقطه نظر تناژ و ذخیره دولومیت، بسیار غنی می باشد و با توجه به نگاه علمی و مدیریتی به منابع معدنی و اکتشاف و استخراج صحیح آن هیچ ماده معدنی و ذخیره احتمالی از نگاه بخش اکتشافات ومطالعات شرکت پنهان نبوده و جد بلیغ و اهتمام فراوان و هزینه  بسیار صرف این بخش میگردد تا ضمن امانتداری و پاسداشت نعمتهای الهی به وظیفه قانونی، تخصصی و میهنی خود به نحو احسن جامه عمل بپوشانیم.

لذا ذخایر دولومیت این مجموعه دردست مطالعه و در صورت تکمیل آن اکتشافات رسمی واقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. امیدواریم طبق سند چشم انداز ۵ ساله آینده شرکت، این منابع جهت تامین نیازهای کشور مثمر ثمر واقع گردد.

 

زین پس امضاء پارس کائولن را از فرآورده های با کیفیتش بشناسید.

 

دولومیت  P DP112

95ZR-4085COSchemeDLUnitElement
0.11wR-010.05%SiO2
0.21wR-010.05%AL2O3
>wR-010.05%BaO
30.26wR-010.05%CaO
0.09wR-010.05%Fe2O3
0.05wR-010.05%K2O
21.61wR-010.05%MgO
>wR-010.05%MnO
>wR-010.05%Na2O
>wR-010.05%P2O5
0.6wR-010.05%SO3
>wR-010.05%TiO2
47.54wR-010.05%L.O.I

95ZR-4085AFCERTIFICATE OF ANALYSIS